Gaelic for the Feis

 

 

 1. An toil leat ceòl?                                          Do you like music?
 2. ’S toil, is toil leam ceòl                                 Yes, I like music
 3. ’S toil leam ceòl tradiseanta                       I like traditional music
 4. Dè seòrsa ciùil as toil leat?                        What kind of music do you like?
 5. ’S toil leam ceòl tradiseanta na h-Alba       I like Scottish traditional music
 6. ’S toil leam ceòl na pìoba                           I like pipe music
 7. ’S fhìor thoil leam ceòl mòr                         I really like pibroch
 8. ’S toil leat ceòl na fìdhle                             You like fiddle music
 9. ’S toil leatha dannsa-ceum                         She likes step-dancing
 10. ’S toil leis ceòl clasaigeach                         He likes classical music
 11. ’S toil leibh dràma                                        You (plural) like drama
 12. ’S toil leotha òrain Ghàidhlig                     They like Gaelic songs
 13. ’S fheàrr leam a bhith seinn                      I prefer singing
 14.  Cha toil leam sin                                         I don’t like that
 15.  Tha fidheall agam                                       I have a fiddle
 16.  Tha feadan agad                                        You have a chanter
 17.  Tha bogsa-ciùil aige                                   He has an accordion
 18.  Tha brògan-dannsaidh againn                We have dancing shoes
 19.  Tha clàrsaich agaibh                                 You (plural) have clarsachs.(clàrsach                                                        a clarsach)
 20. Tha fìdeagan aca                                         They have tin whistles.(fìdeag                                                            a tin whistle)
 21.  Chan eil giotar agam                                  I don’t      have a guitar
 22. Càite a bheil…                                              Where  is…

an fhìdeag agam?                        my tin whistle?

an fhidheall agad?                       your fiddle?

am feadan aige?                           his chanter?

a’ phìob mhòr aice?                      her bagpipes?

am bogsa-ciùil aig Calum?         Calum’s accordion?

an giotar againn?                         our guitar?

am meurchlàr aca?                       their keyboard?